POZIV NA UPIS U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"
SENJ, M.C. NEHAJEVA 1

Kl: 601-02/18-01/9
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 12. rujna 2018.

                                                                           O B A V I J E S T 
                                                                            O UPISU DJECE
                                                                      U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE

U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE UPISUJU SE DJECA KOJA NE POLAZE VRTIĆ, A ŠKOLSKI SU OBVEZNICI ZA ŠKOLSKU 2019./2020.g.

DJECU ROĐENU U RAZDOBLJU OD 1.travnja 2012. - 31. ožujka 2013.g. MOŽETE UPISATI U PROGRAM PREDŠKOLE SVAKOG RADNOG DANA  OD 17. - 28. RUJNA 2018.g. U VREMENU OD 9,00  12,00 SATI KOD PEDAGOGINJE VRTIĆA.

VAŽNO !!! Prilikom upisa sa sobom donesite rodni list djeteta.

        S radošću vas očekujemo!

                                                                                                                         Ravnateljica:
                                                                                                                       Dubravka Glavaš

OBAVIJEST KANDIDATIMA

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"
M.C. NEHAJEVA 1
   SENJ

Klasa: 601-01/18-01/59
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 10. rujna 2018.

                                                                                O B A V I J E S T

   Obavještavamo kandidate koji su pristupili pisanoj provjeri znanja i sposobnosti i razgovoru da je poništen Natječaj za odgajatelja u Dječjem vrtiću "Travica" oglašen od 16. - 24. kolovoza 2018. godine, te s tim u svezi nije donesena Odluka o odabiru kandidata. 

                                                                                                                                Ravnateljica:
                                                                                                                               Dubravka Glavaš

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA

Temeljem članka 37. Statuta Dječjeg vrtića "Travica",  članka 17. i 18. Pravilnika o radu, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijeća (Klasa: 601-02/18-05/7; Urbroj: 2015-03-11-18-1) od 14. kolovoza 2018. godine, Dječji vrtić "Travica" objavljuje:

                                                          N A T J E Č A J 
                               za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA predškolske djece

1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj/ica na neodređeno , puno radno vrijeme 
- Natječaj je otvoren od 16.-24. kolovoza 2018.godine

UVJETI:
- Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu kandidati su dužini priložiti:
- Životopis
- Domovnicu
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Potvrdu o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci
- Uvjerenje , odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni  postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci

  Pozivaju se sve osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ,a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, putem Web stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana, od dana objave natječaja, s naznakom, "za natječaj", na adresu:

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA", M. C. NEHAJEVA 1, 53270 SENJ

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
Prije odabira izvršit će se provjera stručne i radne sposobnosti putem pisane provjere i razgovora. pisani dio će trajati 45 minuta. Za vrijeme pisane provjere kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama i moraju obavezno isključiti mobitele.

   U pisanom dijelu će biti obuhvaćena pitanja iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja 
i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15).
   Za kandidate koji imaju kompletnu dokumentaciju pisana provjera kao i razgovor bit će istog dana 30. kolovoza 2018. godine u prostoru Gradske uprave, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2, Senj.
Pisana provjera bit će u 8,00 sati, a razgovor, u 13,00 sati.
Razgovoru pristupaju kandidati koji su na pisanoj provjeri ostvarili 50% i više točnih odgovora.
    Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na temelju rezultata provjere, sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg ravnateljica predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je pokazao najbolje stručne i radne sposobnosti na provjeri.

Klasa:112-01/18-01/32
Urbroj:2125-03-11-18-1
U Senju, 14. kolovoza 2018.

                                                                                                                                                                 RAVNATELJICA:
                                                                                                                                                                   Dubravka Glavaš

                                      

NOVI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

Temeljem članka 37. Statuta Dječjeg vrtića "Travica", članka 17. i 18. Pravilnika o radu, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća ( Klasa:601-02/18-05/6; Urbroj: 2015-03-11-18-1) od 24. srpnja 2018. godine, Dječji vrtić "Travica" objavljuje:

                                                        N A T J E Č A J 
                           za radno mjesto ODGAJITELJ/ICA predškolske djece

1.ODGOJITELJ/ICA , 1 izvršitelj/ica , na neodređeno, puno radno vrijeme
- natječaj je otvoren od 26.07. - 3.08.2018. godine
- Početak rada od 1. rujna 2018. godine

 UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/9, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- Životopis
- Domovnicu
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Potvrdu o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci
- Uvjerenje, odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne stariji od 6 mjeseci

Pozivaju se osobe iz članka 102 stavak 1. - 3. Zakona o Hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ,a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje pravaprednosti pri zapošljavanj potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, putem Web stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana , od dana objave natječaja, s naznakom, "za natječaj"na adresu:

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA", M.C. NEHAJEVA 1, 53270 SENJ

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
prije odabira izvršit će se provjera stručne i radne sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora. pisani dio testiranja će trajati 45 minuta. Za vrijeme pisane provjere kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama i moraju obavezno isključiti mobitele.
U pisanom dijelu će biti obuhvaćena pitanja iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) i Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15)
Sve kandidate koji imaju kompletnu dokumentaciju ravnateljica će pisano obavijestiti o mjestu, datumu i satu testiranja, te o usmenom dijelu ispita.
Usmenom dijelu ispita pristupaju kandidati koji su zadovoljili na pismenom ispitu (50% ili više točnih odgovora).
Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na temelju rezultata provjere, sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg ravnateljica predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je pokazao najbolje stručne i radne sposobnosti na provjeri.

Klasa: 112-01/18-01/28
Urbroj: 2125-03-11-18-1
U Senju,24. srpnja 2018.

                                                                                                                                  Ravnateljica:
                                                                                                                                  Dubravka Glavaš

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ „TRAVICA“
M.C.NEHAJEVA 1
SENJ

 Klasa:112-01/18-01/20
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 15. lipnja 2018.

 

                                                                   Obavijest o poništenju natječaja


           Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Travica“ Senj  je na  4. sjednici održanoj 15. lipnja 2018. godine donijelo Odluku kojom se poništava natječaj za Odgojitelja ( Klasa112-01/18-01/4; Urbroj: 2125-03-11-18-1) od 10.svibnja 2018 g. otvoren  od 14.-23. svibnja 2018.g., oglašen  na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na  web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Travica“.

                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                      Dubravka Glavaš

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"                                                                     
M. C. NEHAJEVA 1                                                                                               KANDIDATIMA:Danijela Turkalj  
   53270 Senj                                                                                                                            Vlatka Samaržija
                                                                                                                                                Martina Holjevac Vičić
                                                                   
                                                                                                                                              

Klasa: 112-01/18-01/41
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 27. kolovoza 2018.

PREDMET: Natječaj za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme
Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 


     Temeljem vaše prijave na natječaj za odgojitelja na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica oglašen od 16. kolovoza 2018. na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje , na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj, ovim putem obavještavamo da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana , 30. kolovoza 2018. ( četvrtak) u prostorijama Grada Senja , Obala dr. Franje Tuđmana 2 , II kat, i to:
- Pisana provjera znanja i sposobnosti kandidata s početkom u 8,00 sati.
- Razgovor s kandidatima koji su ostvarili 50% i više točnih odgovora na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti  s početkom u 13,00 sati.

   Prijave kandidata koji nisu pristupili pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ili nisu  pravovremeno pristupili, neće se razmatrati. Prije početka prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat je dužan predočiti osobni dokument iz kojeg će se  utvrditi njegov osobni identitet, a što je uvjet za pristupanje pisanoj provjeri. O rezultatima pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati će se izvijestiti prije razgovora s kandidatima. Razgovoru pristupaju samo kandidati koji su ostvarili 50% i više točnih odgovora na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti. Sve eventualne dodatne informacije u svezi navedenog možete dobiti na broj telefona 053/881-313.

                              S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnateljica:
                                                                                                   Dubravka Glavaš

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"
M.C. NEHAJEVA 1
SENJ

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 601-02/18-05/7
Urbroj: 2125-03-11-18-1

Senj, 14. kolovoza 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića "Travica" Upravno vijeće je na 6. sjednici održanoj 14. kolovoza 2018. godine donijelo

                                                                               O D L U K U

1. Poništava se natječaj za odgojitelja objavljen od 26.07.- 03.08.2018. godine na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj iz razloga što je utvrđena pogreška u proceduri.

2.Raspisuje se novi natječaj za odgojitelja u Dječjem vrtiću "Travica" Senj na puno, neodređeno radno vrijeme. Natječaj će biti oglašen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj od 16. - 24. kolovoza 2018. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                            Predsjednik UV-a:
                                                                                          Vedran Tomljanović, prof.

ODLUKA

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 601-02/18-05/6
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 24. srpnja 2018.

   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića "Travica" Upravno vijeće je na 5. sjednici održanoj 24. srpnja 2018. godine donijelo

                                                                    O D L U K U

1. Obustavlja se postupak odabira kandidata po natječaju objavljenom od 19.-27. lipnja 2018. godine na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj iz razloga što je u postupku inspekcijskog nadzora ukazano na nepravilnosti u postupku provođenja istog ( primjena članka 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)).

2. Raspisuje se novi natječaj za odgojitelja u Dječjem vrtiću "Travica" Senj na puno, neodređeno radno vrijeme. Natječaj će biti oglašen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj od 26.07. - 3.08.2018. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                    Predsjednik UV-a:
                                                                                                        Vedran Tomljanović

                                                                                                 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

Temeljem članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Travica, članka 17. i 18. Pravilnika o radu,  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke  Upravnog vijeća  od  15.  lipnja 2018. godine, Dječji vrtić Travica  objavljuje:

 

                                                        N   A   T   J   E   Č   A   J

za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA predškolske djece

 

1.ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno  radno vrijeme
   -          Natječaj je otvoren od  19. – 27. lipnja 2018. godine
   -          Početak rada od  1. kolovoza 2018. godine

  U V J E T I:
-          Prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku  o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( N.N. 133/97 ).

 Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
     -           Životopis
     -           Domovnicu
     -           Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
     -           Uvjerenje,odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni  postupak (čl.25.st.2.) -ne starije od 6 mjeseci
     -          Uvjerenje,odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) -ne starije od 6 mjeseci
     -           Potvrdu o položenom stručnom ispitu

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj  preslici
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, putem web stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića u zakonskom roku.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana, od dana objave  natječaja, s naznakom, «za natječaj», na adresu:

 DJEČJI  VRTIĆ „TRAVICA“ , M. C. NEHAJEVA 1, 53270 SENJ

 Nepravovremene  i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

Prije odabira  izvršit će se provjera stručne i radne sposobnosti putem pisanog testiranja i  razgovora. Pismeni dio testiranja će trajati 45 minuta. Za vrijeme pismene provjere kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama i moraju obavezno isključiti mobitele.

U pismenom dijelu će biti obuhvaćena pitanja iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97, 107/07, i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („NN“ 63/08 i 90/10) i Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („NN“ 5/15.)

Sve kandidate koji  imaju kompletnu dokumentaciju ravnateljica će pismeno obavijestiti o mjestu, datumu i satu testiranja, a putem telefona o usmenom dijelu ispita.

Usmenom dijelu pristupaju kandidati koji su zadovoljili na pismenom ispitu (50% ili više točnih odgovora)

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na temelju rezultata provjere, sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg ravnateljica predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je pokazao najbolje stručne i radne sposobnosti na provjeri.

 Klasa: 112-01/18-01/21
 Urbroj: 2125-03-11-18-1
 U Senju,  18. lipnja  2018.

                                                                                                                                                                                                            Ravnateljica:   

                                                                                                         Dubravka Glavaš                                                                                                 

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PED. 2018./2019.G.

  Na temelju Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Travica Senj
(Kl. 601-02/18-05/4; Urbroj: 2125-03-11-18-1;  od 9. svibnja 2018. god.)
Dječji vrtić „Travica“
                                      OBJAVLJUJE
                          NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"
                                    ZA PED. 2018./2019.g.

1. U VRTIĆ SE MOGU UPISATI DJECA OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA DO POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU.
2. U PEDAGOŠKOJ 2018./2019.g. PROVODIT ĆE SE SLIJEDEĆI PROGRAMI:
a) 10-satni ili cjelodnevni
b) 6-satni ili poludnevni program
3. ZA UPIS SU POTREBNI SLIJEDEĆI DOKUMENTI:
a) prijava (obrazac se podiže u vrtiću kod pedagoginje vrtića)
b) liječnička potvrda ( Dom zdravlja - kod dr. Eleršek Gržin)
c) rodni list djeteta
d) potvrda o prebivalištu djeteta (Policijska postaja)
e) potvrda o zaposlenju roditelja
4. PRIJAVE ZA UPIS PODNOSE SE OD: 14. - 25. svibnja 2018.g. od 8,00 - 14,00 sati kod pedagoginje vrtića
5. ZA DJECU KOJA SU POLAZNICI VRTIĆA , POTREBNA JE SAMO PRIJAVA ( roditelji obrazac prijave dobivaju kod odgojitelja djeteta)
6. REZULTATI UPISA BITI ĆE OBJAVLJENI NA OGLASNOJ PLOČI DJEČJEG VRTIĆA TIJEKOM MJESECA LIPNJA.

Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti na tel. 881-313, 884-584

Klasa: 601-02/18-01/5
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj,14.svibnja 2018.

                                                                                                    Ravnateljica:
                                                                                                    Dubravka Glavaš

                                                                                                                                                                                                                                       

            

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft