NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA

Temeljem članka 37. Statuta Dječjeg vrtića "Travica",  članka 17. i 18. Pravilnika o radu, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijeća (Klasa: 601-02/18-05/7; Urbroj: 2015-03-11-18-1) od 14. kolovoza 2018. godine, Dječji vrtić "Travica" objavljuje:

                                                          N A T J E Č A J 
                               za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA predškolske djece

1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj/ica na neodređeno , puno radno vrijeme 
- Natječaj je otvoren od 16.-24. kolovoza 2018.godine

UVJETI:
- Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu kandidati su dužini priložiti:
- Životopis
- Domovnicu
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Potvrdu o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci
- Uvjerenje , odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni  postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci

  Pozivaju se sve osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ,a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, putem Web stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana, od dana objave natječaja, s naznakom, "za natječaj", na adresu:

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA", M. C. NEHAJEVA 1, 53270 SENJ

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
Prije odabira izvršit će se provjera stručne i radne sposobnosti putem pisane provjere i razgovora. pisani dio će trajati 45 minuta. Za vrijeme pisane provjere kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama i moraju obavezno isključiti mobitele.

   U pisanom dijelu će biti obuhvaćena pitanja iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja 
i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15).
   Za kandidate koji imaju kompletnu dokumentaciju pisana provjera kao i razgovor bit će istog dana 30. kolovoza 2018. godine u prostoru Gradske uprave, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2, Senj.
Pisana provjera bit će u 8,00 sati, a razgovor, u 13,00 sati.
Razgovoru pristupaju kandidati koji su na pisanoj provjeri ostvarili 50% i više točnih odgovora.
    Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na temelju rezultata provjere, sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg ravnateljica predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je pokazao najbolje stručne i radne sposobnosti na provjeri.

Klasa:112-01/18-01/32
Urbroj:2125-03-11-18-1
U Senju, 14. kolovoza 2018.

                                                                                                                                                                 RAVNATELJICA:
                                                                                                                                                                   Dubravka Glavaš

                                      

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft